Статут школи

Опубліковано: Субота, 06 січня 2018

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Комишанська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 26 Херсонської міської ради (далі – школа), створена рішенням Херсонської обласної ради народних депутатів № 14/357 від 24 липня 1974 року і перебуває у комунальній власності міста.

До складу школи входять класи ІІІ ступеня з вечірньою (заочною) формою  навчання для громадян, які не мають можливості навчатися за денною  формою (наказ відділу освіти виконкому Комсомольської районної ради народних депутатів від 31.08.1992 року № 139).

Юридична адреса школи:

73490, м. Херсон, смт. Комишани, вул. Радянська, 60, тел. (0552) 43-87-19,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , веб-сайт: http://www.sch-26.ks.ua

Школа є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з власним реквізитами, ідентифікаційний код. Може мати реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, самостійний баланс. Школа може обслуговуватися  централізованою бухгалтерією при управлінні освіти Херсонської міської ради.

Власником школи є територіальна громада міста Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню школи та її матеріально-технічному забезпеченню.

Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Головними завданнями школи є:

II.   ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Навчальний рік поділяється на семестри.

У 10-11 класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану профільних дисциплін.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжувати навчання екстерном.

по закінченні початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну освіту;

по закінченні школи – атестат про повну загальну середню освіту.

За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу можуть встановлюватися різні форми морального та матеріального заохочення.

III.      УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Трудові відносини між адміністрацією і педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокових і строкових трудових договорів та у формі контракту.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

IV. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ.

Директор школи та його заступники призначаються і звільняються з посади  начальником управлінням освіти Херсонської міської ради.

Призначення та звільнення заступників директора, інших педагогічних працівників здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства. Трудові відносини між адміністрацією та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори мають голова ради школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, управління освіти Херсонської міської ради.

Загальні збори:

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

 

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту школи, доводяться в 7-ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів та вихованців, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право на розгляд усіх питань, що стосуються діяльності школи, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.5.         При школі за рішенням загальних зборів може створюватись і діяти рада школи, а також піклувальна рада,учнівський комітет, батьківський комітет.

4.6.         Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності базової середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.6.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

4.6.2. Піклувальна рада формується у складі 9 осіб:

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції, на його місце обирається інша особа.

4.6.3. Піклувальна рада діє на засадах:

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

 

4.6.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.6.5. Піклувальна рада має право:

4.7.         Директор школи:

 

4.8.         Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.9.         У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

4.10.    Педагогічна рада розглядає питання:

4.11.    Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.12.    У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V.     МАТЕРІАЛЬНО–ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1.         Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи.

5.2.         Майно школи є власністю територіальної громади міста і закріплено за нею на правах оперативного управління відповідно до діючого законодавства.

5.3.         Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4.         Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5.         Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, деревообробної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного залу, бібліотеки, медичного кабінету, їдальні, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження та логопедії.

5.6.         Відповідно до рішення Комишанської селищної ради від «20»червня 2007 р. № 168 школа має земельну ділянку, де розміщена навчально-дослідна ділянка, господарські будівлі, спортивний майданчик, споруда навчального корпусу тощо, про що складено державні акти на право постійного користування землею серія ЯЯ №322177, №322178 від 02.10.2008р.

VI.      ФІНАНСОВО–ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.         Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі його кошторису.

 

6.2.         Джерелами формування кошторису школи є:

6.3.         Школа має право:

-         на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;

-         отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

-         фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально – побутових умов колективу;

-         за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради укладати договори в межах своїх повноважень на придбання товарів, виконання робіт та послуг.

 

6.4.         Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. За рішенням власника закладу бухгалтерський облік ведеться самостійно або централізованою бухгалтерію.

6.5.         Звітність про діяльність загальноосвітньої школи встановлюється відповідно до законодавства.

VII.  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1.         Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально- культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2.         Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво зі школами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VIII.   КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ.

8.1.         Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2.         Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації та управління освіти Херсонської міської ради.

8.3.         Основною формою державного контролю за діяльністю школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4.         У період між атестацією проводяться перевірки навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

IX.      РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ.

9.1.         Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає власник.

Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.

9.2.         Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

9.3.         У випадку реорганізації права та зобов’язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.4.         Ліквідація школи відбувається у формах позбавлення її статусу закладу освіти та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або засновником.

9.5.         Ліквідація та/або реорганізація школи здійснюється згідно з чинним законодавством.

9.6.         При реорганізації чи ліквідації школи учням, які навчалися в ній, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

9.7.         При реорганізації чи ліквідації школи працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

Перегляди: 2014